Activity

โครงการวงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Ensemble - AYE)


ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดโครงการวงดุริยางค์ เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Ensemble - AYE) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยการที่ตัวแทนเยาวชนดนตรีจาก 10 ประเทศใน ภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมฝึกซ้อมและจัดแสดงคอนเสิร์ตในลักษณะของวงดุริยางค์ เครื่องสายในบทประพันธ์เพลงในภูมิภาค โดยได้จัดแสดงในงานประชุมวิชาการ นานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน” ปี พ.ศ. 2557 International Symposium ‘Classical Music in the Context of ASEAN’ 2014 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธร และ Maestro Damian Iorio ร่วมอำนวยเพลงให้กับวงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน และเยาวชนดนตรีจากวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นอกจากนี้ในโครงการวงเยาวชนดนตรีอาเซียนยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ดนตรีแต่ละชาติ (Music Expertises) พร้อมด้วยนักดนตรีในภูมิภาคอาเซียน นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมกับผู้นำเสนอผลงานและนักวิชาการทางด้าน ดนตรีจากนานาชาติอีกด้วย