ผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


president@pgvim.ac.th

James Clayton

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


Email: damrih.b@pgvim.ac.th

James Clayton

อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


Email: sittichai.p@pgvim.ac.th

James Clayton

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา


Email: jiradejset@pgvim.ac.th

James Clayton

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


Email: suppabhorn@pgvim.ac.th

James Clayton

อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


Email: chanyapong.t@pgvim.ac.th

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์


Email: komsun.d@pgvim.ac.th

James Clayton

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน


Email: nattawut@pgvim.ac.th

TOP