สำนักงานสถาบัน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

James Clayton

ณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

กนกวรรณ วิลัยมาตย์

กนกวรรณ วิลัยมาตย์

นักวิชาการพัสดุ

อุบลวรรณ พุ่มช้าง

อุบลวรรณ พุ่มช้าง

นักวิชาการพัสดุ

ดิสรัตน์ สุกษมภัทร์

ดิสรัตน์ สุกษมภัทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชมสวัสดิ์ นัยนารถ

ชมสวัสดิ์ นัยนารถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

พลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นักบริหารงานทั่วไป

พิมสิริ สกุลน้อย

พิมสิริ สกุลน้อย

นักบริหารงานทั่วไป

พิชญ์สินี ฉลาดดี

พิชญ์สินี ฉลาดดี

นักบริหารงานทั่วไป

กชพร บุญสม

กชพร บุญสม

นักบริหารงานบุคคล

ธเนศ รัศมี

ธเนศ รัศมี

นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

พงศธร ศรีวิเศษ

พงศธร ศรีวิเศษ

นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ธิติมา สุขแสงจันทร์

ธิติมา สุขแสงจันทร์

นักวิชาการศึกษา

ณุสมล จงประกิจพงศ์

ณุสมล จงประกิจพงศ์

นักวิชาการศึกษา

พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์

พิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์

นักวิชาการศึกษา

กฤณ พงษ์นิทรัพย์

กฤณ พงษ์นิทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

สิรวิชญ์ ธารไพฑูรย

สิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์

นักวิชาการศึกษา

นพดล บุญเดช

นพดล บุญเดช

นักวิชาการประกันคุณภาพ

สมประสงค์ ยุนกระโทก

สมประสงค์ ยุนกระโทก

นักวิชาการประกันคุณภาพ

สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ

สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

พรนพวรรณ งาดเกาะ

พรนพวรรณ งาดเกาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

เกตุมณี อินอ่อน

เกตุมณี อินอ่อน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริยากร พรหมสถิต

ปริยากร พรหมสถิต

นักวิชาการเงินและบัญชี

ธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์

ธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการโสตทัศนูปกร์ณ์

พลัฏฐ์ ปวราธิสันต

พลัฏฐ์ ปวราธิสันต์

นักวิชาการโสตทัศนูปกร์ณ์

ศักดิ์ระพี รักตประจิต

ศักดิ์ระพี รักตประจิต

นักวิจัย

ศิริวรรณ คุ้มโห้

ศิริวรรณ คุ้มโห้

นักประชาสัมพันธ์

อัญชลี สากระแสร์

อัญชลี สากระแสร์

บรรณารักษ์

สุธีร์พร ล้ำเลิศ

สุธีร์พร ล้ำเลิศ

นิติกร

เอกชัย คงคืน

เอกชัย คงคืน

เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า, ประปา

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

เบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน

พนักงานปฏิบัติการทั่วไป

TOP