คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

org_2020070620365.jpg

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและวงดุริยางค์ เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ จัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย การแสดงจัดขึ้นเพื่อถวาย ความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเป็นการแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ พสกนิกรชาวไทย โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิ วัฒนาร่วมกับหน่วยงานดนตรีอื่นๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, กรมดุริยางค์ทหารบก, กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ, กองดุริยางค์ทหาร อากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวงดุริยางค์เยาวชน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้ การอำนวยเพลงของ Maestro Niklas Willén วาทยกรจากราชอาณาจักรสวีเดน เนื่องด้วยคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึง เป็นการแสดงวงออร์เคสตราที่มีนักดนตรี ร่วมแสดงกว่า 80 คน เริ่มต้นด้วยบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เรียบเรียงเสียงประสาน สำหรับวงออร์เคสตราโดย พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ ประพันธ์คำร้องโดย วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ โดยมี วิรัช อยู่ถาวร ประพันธ์ ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน ในการ แสดงสุดพิเศษครั้งนี้ อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ ประพันธ์เพลง “แซ่ซ้องถวายชัย” สำหรับ วงออร์เคสตรา และนักร้องเสียงเคาน์เตอร์ เทนเนอร์ ด้วยแรงบันดาลใจจากบทกลอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส นอกจากนี้ยังมีบทเพลงอื่น ๆ ที่ เป็นบทเพลงสำหรับการเฉลิมฉลอง อาทิ W. Walton: Crown Imperial (Arranged by Niklas Willén), J. Strauss Sr.: Radetsky Marsch และ E. Grieg: Peer Gynt Suite No.1 op. 46 ซึ่งล้วนแต่ เป็นบทเพลงที่มีความหมายของการเฉลิม ฉลองและเหมาะกับการเฉลิมพระเกียรติ อย่างยิ่ง

TOP