สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

org_2020070620480.jpg

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน ณ ห้อง สังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบัน ดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเฉพาะทางดนตรีในกำกับของรัฐ รัฐบาลให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติใน มงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญ พระกรณียกิจเพื่อชาวไทยตลอดมา นอกจาก การจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต สถาบันฯ ยังทำหน้าที่เผยแพร่ดนตรีคลาสสิก แก่สาธารณชนในลักษณะของการแสดง ดนตรี การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริม ทักษะอื่น ๆ เพื่อการบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้สถาบันฯ ยังทำหน้าที่ในการ พัฒนามาตรฐานและกำหนดเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านดนตรีของนักดนตรีไทย เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วย

ในมงคลวโรกาสนี้ สภาสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุริยางคศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ด้วยทรงเป็นผู้มีพระอัจฉริยภาพ ทางด้านดนตรี ทรงเชี่ยวชาญดนตรีไทย ทรง เล่นเครื่องดนตรีไทยได้เกือบทุกชนิด นอกจาก ดนตรีไทยแล้วยังทรงดนตรีสากลได้ทั้งเปียโน ทรัมเป็ต และไวโอลิน อีกทั้งพระองค์ทรง มุ่งมั่นส่งเสริม อนุรักษ์ และอุปถัมภ์งาน ด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่าน พระราชกรณียกิจจำนวนมาก จนได้รับการ ถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นแรกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาครั้ง นี้ อาจารย์และนักศึกษาได้แสดงดนตรีและ ขับร้องประเสียงถวายด้วย

TOP