การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ฮังการ

org_2020070620555.jpg

การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ฮังการ

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และฮังการี ได้สืบเนื่องมาจากการลงนาม ในสนธิสัญญาไมตรีทางการค้าและการ เดินเรือระหว่างราชอาณาจักรสยามกับ จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เมื่อ 2412 และ ได้มีความสัมพันธไมตรีกันสืบเนื่องมาจนถึง ปัจจุบัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการ ศึกษา ดังนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัด แสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรี ไทย–ฮังการี ณ Nador Hall การแสดง ครั้งนี้บรรเลงโดยวง PGVIM Strings ควบคุมวงและเดี่ยวไวโอลินโดย อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่าย กิจการพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือแสดง เจตจำนงในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน ดนตรีระหว่างสถาบันดนตรกัลยาณิวัฒนา และสถานการดนตรี Franz Liszt เพื่อ เพิ่มพูนโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเชี่ยวชาญด้านดนตรีคลาสสิก ระหว่างกันในอนาคต

TOP