การแข่งขันวงดนตรีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

org_2020070621130.jpg

การแข่งขันวงดนตรีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการ แข่งขันวงดนตรีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2019: PGVIEC) ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 โดยใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นประธาน ในพิธีเปิด ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โครงการนี้เป็นส่วน หนึ่งในพันธกิจหลัก เพื่อสนองพระปณิธาน ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีคลาสสิก ของเยาวชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีหนึ่งที่ให้เยาวชนดนตรี คลาสสิกได้แสดงศักยภาพ ในการบรรเลง ดนตรีที่ก้าวข้ามเส้นพรมแดนของเชื้อชาติ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นเวทีของการ แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ระหว่างเยาวชนดนตรี สายเลือดใหม่

ในปี 2562 ยังคงแบ่งการแข่งขันออก เป็น 3 รูปแบบ คือ Category A: Large Ensemble การบรรเลงรวมวงใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำนวน 8-15 ชิ้น ไม่จำกัดชนิดเครื่องดนตรีคลาสสิก แต่ต้องมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันอย่างน้อย 4 ชิ้น Category B: Chamber Music การแข่งขันการบรรเลงกลุ่มประกอบด้วย เครื่องดนตรี 3–7 ชิ้น ไม่จำกัดชนิดเครื่อง ดนตรีคลาสสิกแต่ต้องมีเครื่องดนตรีที่แตก ต่างกันอย่างน้อย 3 ชิ้น และ Category C: Duo for Piano and one string or Wind Instrument การแข่งขันสำหรับ วงดนตรี 2 ชิ้น ประกอบไปด้วยเครื่องสาย หรือเครื่องเป่าหนึ่งชิ้น บรรเลงร่วมกับ เปียโน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีนักดนตรี มาเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น สำหรับคณะกรรมการในการตัดสินรอบ สุดท้ายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ต่างประเทศทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งนอกเหนือ จากตัดสินแล้วในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ยังได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต ณ ห้องสังคีตวัฒนา และจัด Master Class ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา --- คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ได้แก่
1. Prof. Avedis Kouyoumdjian (piano), Austria Chairperson
Director, Joseph Haydn Chamber Music Institute University of Music and Performing Arts, Vienna

2. Prof. Rico Gubler (saxophone), Germany
President of Musikhochschule Lübeck

3. Martin Schippers (trombone), Netherlands Concertgebouw Orchestra Hochschule Luzen

4. Ivy Chuang (flute), Hong kong
Brannen Brothers Artist, Hong Kong Academy for Performing Arts

5. Prof. Takumi Kubota (violin), Japan
Toho Gakuen School of Music

6. Néstor Manuel Pou Rivera (viola), Spain
Orchestra de Castilla y Leon, Spain

7. Leslie Tan (cello), Singapore
Yong siew Toh Conservatory of Music

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ที่ปรึกษา สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีปิด ณ ห้องสังคีตวัฒนา พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน รวมถึงมีการแสดงของผู้ชนะการแข่งขัน ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมด้วย
Category A: String Ensemble
รางวัลที่ 1 Per Le Sourire ประเทศไทย ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 The Headachehorse ประเทศไทย ได้รับเกียรติ บัตรและเงินรางวัล 150,000 บาท
รางวัลที่ 3 ‘Supak and Friends’ Wind chamber ประเทศไทย ได้ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท

Category B: Chamber Ensemble
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

Category C: Duo for Piano and one String or Wind Instrument
รางวัลที่ 1 Jonathan Ma & Matthew leung เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 75,000 บาท
รางวัลที่ 2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 3 Gap & Jean Duo ประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตร และเงิน รางวัล 25,000 บาท

TOP