การแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีเยาวชนอาเซียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการนักประพันธ์เพลง เยาวชนอาเซียน

org_2020070621190.jpg

การแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีเยาวชนอาเซียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการนักประพันธ์เพลง เยาวชนอาเซียน

ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2562 โครงการวงดุริยางค์ เยาวชนอาเซียนเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา และกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2557 โดย คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและ จัดแสดงดนตรีร่วมกับนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเผยแพร่ดนตรีพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดเป็นการนำดนตรี พื้นเมืองมาผสมผสานกับดนตรีคลาสสิก รวมถึงมีการ คัดเลือกนักประพันธ์เพลงเยาวชนที่มีความสนใจในการสร้าง งานที่ผสมผสานรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิภาคกับ วัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกอีกด้วย

ในปี 2562 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังคงดำเนินโครงการ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนักดนตรีและนักแต่งเพลงจากฟิลิปปินส์ เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย นอกจาก นี้ยังมี Ensemble Musikhochschule จากสหพันธรัฐเยอรมนี ควบคุมการแสดงโดยวาทยากรที่มีชื่อเสียงจาก Studio MusikFabrik สหพันธรัฐเยอรมนี Meastro Peter Veale และ Mentor: Professor Dietor Mack

TOP