โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

org_2020070621564.jpg

โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้ง ที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมเริ่มจาก รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น อาจารย์ดําริห์บรรณวิทยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สรุป ผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา พ.ศ. 2556-2562 และ อธิการบดีได้กําหนดเป้าหมายสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระยะ 20 ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกจํานวนมาก เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน

TOP