ความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

org_2020071314195.jpg

ความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสมีการบริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล รัฐบาลจึงได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
 
 
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดโครงการความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต การมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณาจารย์ พนักงาน และลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งแนวทางป้องกัน กลไกการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในสังคม อันจะนำพาสถาบันไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
 
 
 
 
TOP