กิจกรรมความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

org_2022041018324.jpg

กิจกรรมความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 7 เมษายน 2565 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดโครงการความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต การมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณาจารย์ พนักงาน และลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งแนวทางป้องกัน กลไกการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในสังคม อันจะนำพาสถาบันไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

 

TOP