การประชุมร่วมระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

org_2022061708340.jpg

การประชุมร่วมระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ดำเนินการจัดการประชุมร่วมระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เพื่อเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ อาธิเช่น นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง และอาจารย์ประจำ เป็นต้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจระหว่างกันเพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม (Participatory)

 
TOP