ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

org_2023050119374.jpg

ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแสดง “ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงของพ่อ” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ สวนหลวงพระราม 8 ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น. โดย วงดนตรีไทย จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, CU Band จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Wind Symphony จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามลำดับ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นวันพ่อ แห่งชาติและวันชาติ กิจกรรมดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ครั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมชมการแสดง และมอบดอกไม้ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อแสดงความขอบคุณในการส่งวง PGVIM Wind Camerata เข้าร่วมการแสดง ร่วมถึงผู้แทนจากวง ดนตรีไทย จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, CU Band จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Wind Symphony

 

TOP