โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

org_2023051110300.jpg

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ  2566 กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 ของโครงการฯ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร

 

TOP