คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา มอบประกาศนียบัตรแก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

org_2024040316462.jpg

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา มอบประกาศนียบัตรแก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นตัวแทนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเข้ารับมอบประกาศนียบัตร ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ในโครงการนิทรรศการและมอบใบประกาศเกียรติคุณ "การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงาน" ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ในโอกาสนี้นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าวด้วย
 

TOP