พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

org_2024040509294.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 3 เมษายน 2567 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน ผู้รักษาการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร. คมสัน ดิลกคุณานันท์ คณบดี สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้เเละศึกษาศาสตร์ อาจารย์ อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหารโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านดนตรีระหว่างกัน

TOP