โครงการพัฒนาองค์กรสู่การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ในวันที่ 22 เมษายน 2567

org_2024042309411.jpg

โครงการพัฒนาองค์กรสู่การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ในวันที่ 22 เมษายน 2567

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ณ ห้อง L 100 อาคารศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์การดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความเข้าใจในที่มาและความสำคัญ องค์ประกอบ และวิธีการเข้าร่วมการประเมิน ITA มีการมอบนโยบาย “งดรับของขวัญ” No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุด ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมสำหรับบุคลากร และมาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ของเจ้าหน้าที่รัฐ” โดยนายสิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์ นักบริหารงานบุคคล เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรมประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน และลูกจ้าง ที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน

 

TOP