การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อชุดระบบกระจายภาพและเสียงตามสายแบบดิจิตอล

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียด ร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อชุดระบบกระจายภาพและเสียงตามสายแบบดิจิตอล

TOP