การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศ เรื่อง วิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างศูนย์วิทยคีตศิลป์ คลองหลวง

ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2565

 1.  TOR ก่อสร้างคลอง 5
 2.  ราคากลางก่อสร้างคลอง5
 3.  ราคากลางก่อสร้างคลอง5 ปร.6
 4.  ราคากลางคลอง5 ปร.4
 5.  แบบก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 6.  แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
 7.  แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 8.  แบบก่อสร้าง
 9.  แบบไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์วิทยคีตศิลป์
 10.  แบบสถาปัตยกรรม
 11.  STR SPEC รายการประกอบแบบ งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 12.  AR SPEC รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม

เพิ่มเติม

 1.  แบบก่อสร้าง_เพิ่มเติม
 2.  BLANK_BOQ ราคาก่อสร้าง-งานศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 3.  แบบก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 4.  แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
 5.  01 STR SPEC รายการประกอบแบบ งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 6.  02 AR SPEC รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม
 7.  03 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร-ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 8.  04 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ-ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 9.  05 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง-ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 10.  06รายการประกอบแบบงานไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
 11.  07 LIFT SPEC รายการประกอบแบบ ลิฟต์โดยสาร_U
 12.  08 ตารางโหลด (Load Schedule) -ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง

 

TOP