การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP