ติดต่อ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2010, ซอย อรุณอมรินทร์ 36, ถนนอรุณอมรินทร์, แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700

Tel: 02-447-8594-7

Fax: 02-447-8598

Email: saraban@pgvim.ac.th

www.facebook.com/PGVIMusic

ติดต่อหน่วยงาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์

02-447-8594-7

กลุ่มงานบริหารกลาง

- หัวหน้ากลุ่มงาน ต่อ 1119

- งานสารบรรณ ต่อ 1101, 1118

- งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1130

- งานวิเทศสัมพันธ์ ต่อ 2105

- งานบริหารบุคคล ต่อ 1103

- งานจัดซื้อและพัสดุ ต่อ 1104, 1110

- งานห้องสมุด ต่อ 3110

- งานโสตทัศนูปกรณ์ ต่อ 3309, 1116

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ ...

- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ต่อ ...

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

- หัวหน้ากลุ่มงาน ต่อ 1108

- งานธุรการสำนักวิชาฯ ต่อ 3104

- งานหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ต่อ 3102

- งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ต่อ 3111

- งานอาคารเรียน ต่อ 3113

- งานครุภัณฑ์ดนตรี ต่อ 3211

- งานวารสารวิชาการและวิจัย ต่อ 2105

- งานกิจการนักศึกษา ต่อ 2103

- งานแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา ต่อ 2104

- งานทะเบียน ต่อ 2104

กลุ่มงานแผน ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

- หัวหน้ากลุ่มงาน ต่อ 1114

- งานแผนและงบประมาณ ต่อ 1124

- งานประกันคุณภาพ ต่อ 1112

- งานการเงินและบัญชี ต่อ 1117, 1102, 1109

- งานบริการวิชาการเพื่อสังคม ต่อ 2106

- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อ 2108

- งานกิจกรรมดนตรี ต่อ 2107

- โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการด้านดนตรีฯ ต่อ 2106

เส้นทางการเดินทาง // สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การเดินทางโดยรถประจำทางรถประจำทางที่ผ่านสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ รถ ประจำทางหมายเลข 57 และ 81 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ข้ามสะพานพระรามแปดมายังฝั่ง ธนบุรีให้ลงช่องอรุณอมรินทร์ กลับรถก่อนถึงแยกอรุณอมรินทร์ และกลับรถอีกครั้งหนึ่งใต้สะพาน พระรามแปด ให้รถอยู่ซ้ายสุดของช่องทาง จากนั้นเลี๊ยวซ้าย ซอยอรุณอมรินทร์ 36 จากนั้นตามเส้น ทางเดินรถ สามารถนำรถยนต์เข้าประตูทางเข้าของสำนักงาน กปร. หรือของสถาบันอาหาร การเดิน ทางโดยเรือ ท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า ท่าเรือวัดคฤหบดี และใช้บริการรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซต์ รับจ้างตามความสะดวก

TOP