วิสัยทัศน์ // สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ปรัชญา

ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน

ปณิธาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่จะเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชน โดยการเป็นตัวหลักสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก MusiQuE ภายในปี พ.ศ. 2569

พันธกิจ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“ ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน ”

1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิด สร้างสรรค์ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสังคม

2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม

3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณค่าองค์กร // สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รักในดนตรี :
รักในการสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ทางด้านดนตรีรอบด้าน

สง่างาม :
มีความสง่างามและมีศักดิ์ศรีในตน

มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ :
มีมุมมองทางด้านดนตรีลึกซึ้ง กว้างไกล

ประสานความแตกต่าง :
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีได้อย่างเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับชั้น

อ่อนน้อมถ่อมตน :
มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อผู้อื่นได้

TOP