ผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโณทัย นิติพน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


president@pgvim.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


suppabhorn@pgvim.ac.th

ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ

ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


tawanrat.m@pgvim.ac.th

 ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


apichai.c@pgvim.ac.th

ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม

ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี


pongthep@pgvim.ac.th

ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์


komsun.d@pgvim.ac.th

นางพรวิลัย เดชอมรชัย

พรวิลัย เดชอมรชัย

ที่ปรึกษา
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน


ponvilai.d@pgvim.ac.th

TOP