คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายกสภาสถาบันฯ

รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ

รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ

อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

อุปนายก

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

James Clayton

ศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. วราภรณ์ สีหนาท

ดร. วราภรณ์ สีหนาท

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์

นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

กชพร บุญสม

นางสาวกชพร บุญสม

ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการจากประธานสภาพนักงาน
สถาบัน

อาจารย์ ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา

อาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการจากประเภทคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักวิชา

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการ

กฤณ พงษ์นิทรัพย์

นายกฤณ พงษ์นิทรัพย์

นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายจิราวุฒิ กลัดทอง

นายจิราวุฒิ กลัดทอง

นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP