คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการ

ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ

ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการ

ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
กรรมการ

กชพร บุญสม

กชพร บุญสม

ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการ

ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

นายชัยมงคล วิริยะสัจจาภรณ์

ชัยมงคล วิริยะสัจจาภรณ์

นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายจิราวุฒิ กลัดทอง

นายจิราวุฒิ กลัดทอง

นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP