คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจาย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อโณทัย นิติพน

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ธิติมา สุขแสงจันทร์

นางธิติมา สุขแสงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพิมสิริ สกุลน้อย

นางสาวพิมสิริ สกุลน้อย

นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

TOP