ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และมีความเข้าใจในศิลปะทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และการแข่งขันในเวทีสากล งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา เห็นคุณค่า เข้าใจความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิดทางวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ความสาคัญของหลักสูตร

เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

// หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ) ดศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Bachelor of Music
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) B.M.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

127 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

(1) นักดนตรี (Musician)
(2) นักวิชาการด้านดนตรี (Music Academics)
(3) อาจารย์ด้านดนตรี (Music Lecturer)
(4) ผู้ประกอบการทางด้านดนตรี (Music Entrepreneur)
(5) ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Music-Related Artist)

วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

หมายเหตุ : ทั้งนี้ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามที่สถาบันฯ กาหนดต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในระบบโรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียน
2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

โครงสร้าง

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“ Bachelor of Music Program (B.M.)”

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 26 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 59 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“ Bachelor of Music Program (B.M.)”

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
110 101 ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ดนตรี
ความหมาย พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ดนตรี เปรียบเทียบแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและสุนทรียศาสตร์กับการดารงชีวิตของมนุษย์ และเหตุผลในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยต่าง ๆ
2 (2-0-4)
110 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ค่านิยม และทัศนคติที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม กับการสะท้อนประสบการณ์ของมนุษย์ผ่านการสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
110 103 ดนตรีคลาสสิกในบริบทสังคมโลก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีตะวันตกกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทางดนตรีอื่น ๆ การเมือง ศาสนา ชั้นชน ความเป็นชาตินิยม ความแปลกต่าง ทัศนศิลป์ วรรณคดี การหลอมรวมและอิทธิพลของการข้ามวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีคลาสสิกในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
110 104 ปรัมปราคติและพิธีกรรมอาเซียน
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปรัมปราคติและพิธีกรรมของอาเซียน โครงสร้าง ความสัมพันธ์ และการรับรู้ทัศนคติบริบททางสังคม ผลของนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีต่อความเปลี่ยนแปลง และการสร้างความยั่งยืน
2 (2-0-4)
110 105 อัตลักษณ์ดนตรีอาเซียน
การศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่สำคัญของดนตรีในประเทศกลุ่มอาเซียน บทเพลง เครื่องดนตรี บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีและผู้บรรเลง ความสัมพันธ์ของดนตรีกับชุมชน การบูรณาการข้ามวัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรี และผลของนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีต่อวัฒนธรรมดนตรี
2 (2-0-4)
110 106 ศิลปวิจักษ์
ลักษณะและความสำคัญของทัศนศิลป์ โดยมุ่งสร้างรสนิยม ความชื่นชมและความสานึกในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ทางศิลปะจากตัวอย่างศิลปกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน บทบาทของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งตะวันออกและตะวันตก
2 (2-0-4)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
110 201 ดนตรีกับสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคม อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมและอิทธิพลของสังคมที่มีต่อดนตรี ดนตรีในบริบทของสังคมที่แตกต่างกัน
2 (2-0-4)
110 202 มนุษย์กับสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคม องค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2 (2-0-4)
110 203 ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จรรยาบรรณที่พึงปรารถนาสาหรับนักดนตรี และความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ความรู้เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนการดาเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นา การสื่อสารการจูงใจ และการจัดการระบบสารสนเทศ
2 (2-0-4)
110 204 จิตวิทยาการสื่อสาร
กระบวนการในการรับรู้ การสร้างแรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ ความทรงจา การสร้างสรรค์ และการสื่อความ โดยเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ทางสังคม ความสัมพันธ์กับกลุ่มคน และภูมิหลังทางวัฒนธรรม โครงสร้างและกระบวนวิธีการในการสื่อสารภายในและระหว่างบุคคล ในกลุ่มย่อย และกับสาธารณชน รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
110 205 การเมืองและโครงสร้างสังคม
การศึกษาเปรียบเทียบสังคมและการเมืองในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของภูมิศาสตร์ด้านการเมืองและสังคม ระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ กระบวนการทางสังคม ปัจจัยที่ส่งผลและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
กลุ่มวิชาภาษา จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
110 301 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 1
ความชานาญในการใช้ภาษาไทยจากทักษะการอ่านและการเขียน โดยเน้นการจับใจความสำคัญและการสื่อสารเนื้อหาต่าง ๆ การคิดและการเขียนอย่างเป็นระบบ ทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ การสร้างโครงเรื่องและการร่างเนื้อหา การปรับแก้ไขโครงร่าง และการเขียนบทสรุปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
2 (1-2-3)
110 302 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทย 1
กลยุทธ์และเทคนิคการเขียนเรียงความ ทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนของแต่ละบุคคลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเขียนทั่วไปและการเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
110 303 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
แนวความคิดและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่สะท้อนถึงสังคมไทยปัจจุบัน
2 (2-0-4)
110 304 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและไวยากรณ์ผ่านการเขียนและการอ่าน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง-ต่ำ ( Lower-Intermediate) ได้อย่างถูกต้อง
2 (1-2-3)
110 305 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 หรือสอบการวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ได้ระดับ ผ่าน
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและไวยากรณ์ผ่านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง (Intermediate) ได้อย่างถูกต้อง
2 (1-2-3)
110 306 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 หรือสอบการวัดระดับความรู้วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1 ได้ระดับ ผ่าน
กลยุทธ์และเทคนิคการเขียนย่อหน้าสั้น ทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับการเขียนระดับหนึ่งย่อหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2 (1-2-3)
110 307 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1 หรือผ่านสอบการวัดระดับความรู้วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 ได้ระดับ ผ่าน
กลยุทธ์และเทคนิคการเขียนเรียงความสั้น ทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับการเขียนรายงานวิชาการสั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2 (1-2-3)
110 308 ภาษาฝรั่งเศส 1
พื้นฐานและโครงสร้างที่สำคัญของภาษาฝรั่งเศส โดยอาศัยทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน
2 (1-2-3)
110 309 ภาษาฝรั่งเศส 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาภาษาฝรั่งเศส 1 ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือสอบการจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส 2 ได้ระดับ ผ่าน
ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนในระดับสูงขึ้น ความรู้เบื้องต้นทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส
2 (1-2-3)
110 310 ภาษาเยอรมัน 1
พื้นฐานและโครงสร้างที่สำคัญของภาษาเยอรมัน โดยอาศัยทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน
2 (1-2-3)
ภาษาเยอรมัน 2 ภาษาเยอรมัน 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาภาษาเยอรมัน 1 ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือสอบการจัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันได้ระดับ ผ่าน
ไวยากรณ์เยอรมัน ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนในระดับสูงขึ้น ความรู้เบื้องต้นทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศเยอรมัน
2 (1-2-3)
110 312 ภาษาอิตาเลียน 1
พื้นฐานและโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอิตาเลียน โดยอาศัยทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน
2 (1-2-3)
110 313 ภาษาอิตาเลียน 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาภาษาอิตาเลียน 1 ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือสอบการจัดระดับความรู้ภาษาอิตาเลียนได้ระดับ ผ่าน
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอิตาเลียน ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนในระดับสูงขึ้น ความรู้เบื้องต้นทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิตาเลียน
2 (1-2-3)
110 314 ภาษาจีน 1
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของภาษาจีน ทั้งด้านการออกเสียงและด้านไวยากรณ์ วิธีการเขียนตัวอักษรจีน 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ที่เกิดจากตัวอักษรจีนเหล่านั้น
2 (1-2-3)
110 315 ภาษาจีน 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาภาษาจีน 1 ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือสอบการจัดระดับความรู้ภาษาจีนได้ระดับ ผ่าน
โครงสร้างที่สำคัญของภาษาจีน ทั้งด้านการออกเสียงและด้านไวยากรณ์ รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และตัวอักษร 300 ตัว
2 (1-2-3)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
110 401 ดนตรีกับนวัตกรรม
พัฒนาการของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ทางดนตรี เทคโนโลยีกับดนตรี การบันทึกเสียง การบันทึกโน้ตเพลง การใช้เทคโนโลยีในการแสดงและการฝึกซ้อม พื้นฐานฟิสิกส์เกี่ยวกับเสียงและคลื่นเสียง และระบบการรับรู้เสียงของมนุษย์
2 (2-0-4)
110 402 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ กลไกและการทางานของร่างกายเบื้องต้น โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขอนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
110 403 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ทิศทางการพัฒนา แนวทางในการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
110 404 วิธีวิทยาในการวิจัย
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 วิธีการและเครื่องมือที่จาเป็นเพื่อช่วยในการจาแนกและค้นคว้าหัวข้อที่สนใจ และการสร้างความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ ได้ ขั้นตอนและตรรกะในการทาวิจัยของนักวิจัยดนตรี วิธีการดาเนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือก โดยการนาเสนอวิธีการดาเนินวิจัยและผลการวิจัยผ่านเว็ปไซต์
2 (2-0-4)
110 405 วิชาชีพดนตรีกับความเจ็บป่วย การป้องกัน และการบาบัดรักษา
กรณีศึกษาสภาวะความเจ็บป่วยอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพดนตรี ลักษณะเบื้องต้นของอาการ การบาบัดและการรักษาเบื้องต้น ผลที่มีต่อวิชาชีพและสภาวะทางจิตใจ และการป้องกันความเจ็บป่วยอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพดนตรี
2 (2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 26 หน่วยกิต
111 101 ทักษะผู้แสดงดนตรี 1
บูรณาการทฤษฎีดนตรี ทักษะการฟัง และทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ด รวมกันเป็นทักษะทางดนตรีที่นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาปฏิบัติบนคีย์บอร์ด และสามารถบอกองค์ประกอบของดนตรีผ่านการฟังและการแสดงบทเพลงได้ เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ขั้นคู่ บันไดเสียง โหมด ทรัยแอดในตาแหน่งพื้นต้นและตาแหน่งพลิกกลับครั้งที่ 1 การประสานเสียงขั้นพื้นฐานในระบบเสียงไดอาโทนิก การเขียนเสียงประสานสี่แนว แนวเบสตัวเลข โน้ตนอกคอร์ด เคเดนซ์ และอัตราจังหวะธรรมดา
3 (1-4-4)
111 102 ทักษะผู้แสดงดนตรี 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 1
บูรณาการทฤษฎีดนตรี ทักษะการฟัง และทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ด รวมกันเป็นทักษะทางดนตรีที่นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาปฏิบัติบนคีย์บอร์ด และสามารถบอกองค์ประกอบของดนตรีผ่านการฟังและการแสดงบทเพลงได้ เนื้อหาวิชาประกอบด้วย การประสานเสียงแบบอิงกุญแจเสียง ทรัยแอดไดอาโทนิก คอร์ดทบเจ็ดทุกการพลิกกลับ การเขียนเสียงประสานสี่แนว อัตราจังหวะธรรมดา และอัตราจังหวะผสม
3 (1-4-4)
111 103 ทักษะผู้แสดงดนตรี 3
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 2
บูรณาการทฤษฎีดนตรี ทักษะการฟังและทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ด รวมกันเป็นทักษะทางดนตรีที่นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาปฏิบัติบนคีย์บอร์ด และสามารถบอกองค์ประกอบของดนตรีผ่านการฟังและการแสดงบทเพลงได้ เนื้อหาวิชาประกอบด้วย การประสานเสียงแบบโครมาติก คอร์ดโดมินันท์ระดับสอง, คอร์ดแปรในบันไดเสียงไมเนอร์ การเปลี่ยนกุญแจเสียง การเขียนเสียงประสานสี่แนว อัตราจังหวะธรรมดา อัตราจังหวะผสม อัตราจังหวะซ้อน และสังคีตลักษณ์เบื้องต้น
3 (1-4-4)
111 104 ทักษะผู้แสดงดนตรี 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 3
บูรณาการทฤษฎีดนตรี ทักษะการฟัง และทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ด รวมกันเป็นทักษะทางดนตรีที่นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาปฏิบัติบนคีย์บอร์ด และสามารถบอกองค์ประกอบของดนตรีผ่านการฟังและการแสดงบทเพลงได้ เนื้อหาวิชาประกอบด้วย การประสานเสียงแบบโครมาติก คอร์ดโดมินันท์ระดับสอง คอร์ดแปรในบันไดเสียงไมเนอร์ คอร์ดยืม คอร์ดแนวนอน คอร์ดนิอาโพลิตัน และคอร์ดคู่หกออกเมนเทด การเปลี่ยนกุญแจเสียง การเขียนเสียงประสานสี่แนว อัตราจังหวะผสม และอัตราจังหวะซ้อน สังคีตลักษณ์ โมทีฟและการพัฒนาโมทีฟ
3 (1-4-4)
111 105 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
ประวัติศาสตร์ดนตรีตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคเรอเนอซองส์ผ่านสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
2 (2-0-4)
111 106 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
ประวัติศาสตร์ดนตรีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงสมัยศตวรรษที่ 18 ผ่านสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
2 (2-0-4)
111 107 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 2
ประวัติศาสตร์ดนตรีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงสมัยกลางศตวรรษที่ 20 ผ่านสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
2 (2-0-4)
111 108 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 3
ประวัติศาสตร์ดนตรีร่วมสมัยผ่านสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
2 (2-0-4)
111 109 ดนตรีเพื่อประชาสังคม 1
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของกลุ่มชุมชน
1 (0-2-1)
111 110 ดนตรีเพื่อประชาสังคม 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 1
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น
1 (0-2-1)
111 111 ดนตรีเพื่อประชาสังคม 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 2
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น
1 (0-2-1)
111 112 ดนตรีเพื่อประชาสังคม 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 3
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น
1 (0-2-1)
111 113 การขับร้องประสานเสียง 1
การศึกษาบทเพลงประสานเสียงและเทคนิคการใช้เสียง ประกอบด้วย ท่ายืน การหายใจ การวางเสียง การออกเสียงอักขระวิธี การแสดงอารมณ์ความรู้สึก การฝึกซ้อมร้องเพลงแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ทักษะการร้องประสานเสียง ประกอบด้วย การจัดความสมดุล การปรับเสียงให้เข้ากับผู้อื่น และการใช้สีสัน
2 (0-2-4)
111 114 การขับร้องประสานเสียง 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการขับร้องประสานเสียง 1
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเพลงขับร้องประสานเสียงและเทคนิคการใช้เสียง ประกอบด้วย ท่ายืน การหายใจ การวางเสียง การออกเสียงอักขระวิธี การแสดงอารมณ์ความรู้สึก การฝึกซ้อมร้องเพลงแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ทักษะการร้องประสานเสียง ประกอบด้วย การจัดความความสมดุล การปรับเสียงให้เข้ากับผู้อื่น และการใช้สีสัน
2 (0-2-4)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 59 หน่วยกิต
111 201 ทักษะวิชาเอก 1
พัฒนาการทักษะเครื่องดนตรีเอกกับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล โดยเน้นศึกษาบทเพลงและแบบฝึกหัดที่ฝึกพื้นฐานสาคัญสาหรับเครื่องดนตรีเอก หลักการพื้นฐานในการบรรเลงเครื่องดนตรี บทบาทและหน้าที่ของนักดนตรีทั้งในฐานะของนักแสดงดนตรีเดี่ยวและนักแสดงดนตรีประกอบ การตีความบทเพลงและทักษะการแสดงต่อหน้าผู้ชม
3 (1-4-4)
111 202 ทักษะวิชาเอก 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 1
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 1 การฝึกทักษะเครื่องดนตรีเอกในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นการพัฒนาเทคนิกการบรรเลงซึ่งพบในบทเพลงและแบบฝึกหัดที่ยากขึ้น
3 (1-4-4)
111 203 ทักษะวิชาเอก 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 2
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 2 ทักษะเครื่องดนตรีเอกในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย รวมถึงการนาความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการฟังจากการเรียนชั้นปีที่ 1 มาช่วยในการตีความบทเพลง
3 (1-4-4)
111 204 ทักษะวิชาเอก 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 3
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 3 ทักษะเครื่องดนตรีเอกในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย รวมถึงการนาความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการฟังจากการเรียนชั้นปีที่ 1 มาช่วยในการตีความบทเพลง
3 (1-4-4)
111 205 ทักษะวิชาเอก 5
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 4
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 4 ทักษะเครื่องดนตรีเอกในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย รวมถึงการนาความรู้ด้านการประสานเสียง สังคีตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ดนตรี มาช่วยในการตีความบทเพลง
3 (1-4-4)
111 206 ทักษะวิชาเอก 6
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 5
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 5 ทักษะเครื่องดนตรีเอกในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย รวมถึงการนาความรู้ด้านการประสานเสียง สังคีตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ดนตรี มาช่วยในการตีความบทเพลง และการเตรียมโครงการการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
3 (1-4-4)
111 207 ทักษะวิชาเอก 7
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 6
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 6 ทักษะเครื่องดนตรีเอกในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย โดยเน้นการบูรณาการความรู้ต่างๆ ด้านดนตรีเพื่อเตรียมการแสดงปัจฉิมนิทัศน์ของนักศึกษา
3 (1-4-4)
111 208 ทักษะวิชาเอก 8
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชาเอก 7
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 7 ทักษะเครื่องดนตรีเอกในระดับที่ยากขึ้น และใช้บทเพลงจากหลายยุคสมัย โดยเน้นการบูรณาการความรู้ต่างๆ ด้านดนตรี และอาจรวมถึงศาสตร์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการแสดงปัจฉิมนิทัศน์ของนักศึกษา
3 (1-4-4)
111 209 การบรรเลงรวมวงเล็ก 1
ทักษะการแสดงดนตรีกลุ่มเล็กร่วมกับนักดนตรีคนอื่น ๆ โดยไม่ใช้วาทยกร แบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสมกับการเล่นวงแชมเบอร์ในระดับพื้นฐาน บทบาทและหน้าที่ของนักดนตรีในฐานะผู้บรรเลงเดี่ยวและสมาชิกของวง
1 (0-2-1)
111 210 การบรรเลงรวมวงเล็ก 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 1
เนื้อหาต่อจาก วิชาการบรรเลงรวมวง 1 ทักษะการแสดงดนตรีในวงแชมเบอร์ แบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสมกับการเล่นวงแชมเบอร์ในระดับสูงขึ้น บทบาทและหน้าที่ของนักดนตรีในฐานะผู้บรรเลงเดี่ยวและสมาชิกของวง
1 (0-2-1)
111 211 การบรรเลงรวมวงเล็ก 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 2
เนื้อหาต่อจาก วิชาการบรรเลงรวมวง 2 ทักษะการแสดงดนตรีในวงแชมเบอร์ แบบฝึกหัดและบทเพลงที่เหมาะสมกับการเล่นวงแชมเบอร์ในระดับสูงขึ้น; บทบาทและหน้าที่ของนักดนตรีในฐานะผู้บรรเลงเดี่ยวและสมาชิกของวง
1 (0-2-1)
111 212 การบรรเลงรวมวงเล็ก 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 3
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 3 ระดับบทเพลงที่มีความยากขึ้น ยุคเพลงและการแสดงดนตรีที่เข้มข้นขึ้น บทบาทและหน้าที่ของนักดนตรีทั้งในฐานะนักแสดงเดี่ยวและสมาชิกในวงดนตรี
1 (0-2-1)
111 213 การบรรเลงรวมวงเล็ก 5
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 4
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 4 ระดับบทเพลงที่มีความยากขึ้น ยุคเพลงและการแสดงดนตรีที่เข้มข้นขึ้น บทบาทและหน้าที่ของนักดนตรีทั้งในฐานะนักแสดงเดี่ยวและสมาชิกในวงดนตรี
1 (0-2-1)
111 214 การบรรเลงรวมวงเล็ก 6
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 5
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 5 ระดับบทเพลงที่มีความยากขึ้นและจากหลายยุคสมัย
1 (0-2-1)
111 215 การบรรเลงรวมวงใหญ่ 1
พื้นฐานวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่มขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร
1 (0-2-1)
111 216 การบรรเลงรวมวงใหญ่ 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 1
พื้นฐานวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่มขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร
1 (0-2-1)
111 217 การบรรเลงรวมวงใหญ่ 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 2
พื้นฐานวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่มขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร
1 (0-2-1)
111 218 การบรรเลงรวมวงใหญ่ 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 3
พื้นฐานวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่มขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร
1 (0-2-1)
111 219 การบรรเลงรวมวงใหญ่ 5
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 4
วิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่มขนาดใหญ่ การแสดงดนตรีร่วมกับนักดนตรีกลุ่มใหญ่และวาทยากร การแสดงในตาแหน่งที่มีความละเอียดและยากขึ้น รวมถึงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงเดี่ยวในบทเพลง
1 (0-2-1)
111 220 การบรรเลงรวมวงใหญ่ 6
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 5
วิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่มขนาดใหญ่ ธรรมชาติของการแสดงดนตรีร่วมกันของเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด การแสดงในตาแหน่งที่มีความละเอียดและยากขึ้น รวมถึงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงเดี่ยวในบทเพลง
1 (0-2-1)
111 221 ชั่วโมงการแสดง 1
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจาอาทิตย์ของนักศึกษา และ/หรือ ชมการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับการอนุมัติจากผู้สอน การวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
1 (0-2-1)
111 222 ชั่วโมงการแสดง 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาชั่วโมงการแสดง 1
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจาอาทิตย์ของนักศึกษา และ/หรือ ชมการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับการอนุมัติจากผู้สอน การวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
1 (0-2-1)
111 223 ชั่วโมงการแสดง 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาชั่วโมงการแสดง 2
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจาอาทิตย์ของนักศึกษา และ/หรือ ชมการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับการอนุมัติจากผู้สอน การวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
1 (0-2-1)
111 224 ชั่วโมงการแสดง 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาชั่วโมงการแสดง 3
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจาอาทิตย์ของนักศึกษา และ/หรือ ชมการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับการอนุมัติจากผู้สอน การวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
1 (0-2-1)
111 225 ชั่วโมงการแสดง 5
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาชั่วโมงการแสดง 4
เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตประจาอาทิตย์ของนักศึกษา และ/หรือ ชมการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับการอนุมัติจากผู้สอน การวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง
1 (0-2-1)
111 226 การบรรเลงเปียโนประกอบ 1
การบรรเลงเปียโนประกอบเครื่องดนตรีประเภทอื่น และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะการบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1 (0-2-1)
111 227 การบรรเลงเปียโนประกอบ 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 1
การบรรเลงเปียโนประกอบเครื่องดนตรีประเภทอื่น และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะการบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1 (0-2-1)
111 228 การบรรเลงเปียโนประกอบ 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 2
การบรรเลงเปียโนประกอบเครื่องดนตรีประเภทอื่น และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะการบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1 (0-2-1)
111 229 การบรรเลงเปียโนประกอบ 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 3
การบรรเลงเปียโนประกอบเครื่องดนตรีประเภทอื่น และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะการบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1 (0-2-1)
111 230 การบรรเลงเปียโนประกอบ 5
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 4
การบรรเลงเปียโนประกอบเครื่องดนตรีประเภทอื่น และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะการบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1 (0-2-1)
111 231 การบรรเลงเปียโนประกอบ 6
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 5
การบรรเลงเปียโนประกอบเครื่องดนตรีประเภทอื่น และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะการบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1 (0-2-1)
111 232 การศึกษาภาคบริบท 1
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับกลุ่มรายวิชา หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านดนตรี การทางานร่วมกันแบบสหวิทยาการ บทนาเข้าสู่เรื่องปัจจัยทางดนตรี บทนาเข้าสู่เรื่องการวิเคราะห์ วิธีการฝึกซ้อมและการบันทึกการฝึกซ้อม
2 (1-2-3)
111 233 การศึกษาภาคบริบท 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 1
การสื่อสารดนตรี กรณีศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงของตนเอง; การเขียนบท; วิดีโอสั้นเกี่ยวกับโปรแกรมการแสดง (ส่วนบุคคล/เดี่ยว)
2 (1-2-3)
111 234 การศึกษาภาคบริบท 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 2
วิจารณญาณการแสดง แนวคิดของความเป็นเลิศทางด้านดนตรี ปัญหาในการซ้อมและการแสดง (ส่วนบุคคลและกลุ่ม) เช่น การฝึกเขียน อเล็กแซนเดอร์เทคนิค และการตีความ การฝึกซ้อมเพื่อการแสดง จิตวิทยาการแสดงดนตรี
2 (1-2-3)
111 235 การศึกษาภาคบริบท 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 3
การเป็นนักดนตรีในศตวรรษที่ 21, กรณีศึกษา, ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การเขียนประวัติ การทาเว็ปไซต์ และการจัดการโครงการ; การจัดโปรแกรมและดูแลคอนเสิร์ต (กลุ่ม) การนาเสนอในรูปแบบคอนเสิร์ต (ภายนอกสถาบันกัลยาฯ) และการทางานร่วมกันแบบสหวิทยาการ
2 (1-2-3)
111 236 การศึกษาภาคบริบท 5
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 4
การพัฒนาความคิดเกี่ยวกับการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 การจัดโปรแกรมและดูแลคอนเสิร์ต (ส่วนบุคคล/เดี่ยว) การทางานร่วมกันแบบสหวิทยาการ (ส่วนบุคคล/เดี่ยว)
2 (1-2-3)
111 237 โครงการการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการศึกษาภาคบริบท 5
การจัดการแสดง การนาเสนอการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
2 (1-2-3)
111 238 Graduate Project 1
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาโครงการการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
การค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับการทางานร่วมกันแบบสหวิทยาการ ประวัติศาสตร์ดนตรี ทฤษฎีดนตรีและการวิเคราะห์ การประพันธ์เพลง วิธีการสอน หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่นาไปสู่การนาเสนองานปัจฉิมนิทัศน์ ปัจฉิมนิทัศน์ 1
3 (1-4-4)
111 239 Graduate Project 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาปัจฉิมนิทัศน์ 1
การนาเสนอการค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับการทางานร่วมกันแบบสหวิทยาการ ประวัติศาสตร์ดนตรี ทฤษฎีดนตรีและการวิเคราะห์ การประพันธ์เพลง วิธีการสอน หรือหัวข้ออื่น ๆ การจัดการคอนเสิร์ต การนาเสนองานปัจฉิมนิทัศน์ การผลิตเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ ปัจฉิมนิทัศน์ 2
3 (1-4-4)
กลุ่มวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
111 301 การบรรเลงรวมวงเล็ก 7
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 6
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 6 ระดับบทเพลงที่มีความยากขึ้น และการรวมกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายมากขึ้น
1 (0-2-1)
111 302 การบรรเลงรวมวงเล็ก 8
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวง 7
วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 7 ระดับบทเพลงที่มีความยากขึ้น การรวมกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายและจากหลายยุคสมัย
1 (0-2-1)
111 303 การบรรเลงรวมวงใหญ่ 7
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 6
วิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่มขนาดใหญ่ ธรรมชาติของการแสดงดนตรีร่วมกันของเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด การแสดงในตาแหน่งที่มีความเข้มข้นและยากขึ้น รวมถึงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงเดี่ยวในบทเพลง
1 (0-2-1)
111 304 การบรรเลงรวมวงใหญ่ 8
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงรวมวงใหญ่ 7 วิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่มขนาดใหญ่ ธรรมชาติของการแสดงดนตรีร่วมกันของเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด การแสดงในตาแหน่งที่มีความเข้มข้นและยากขึ้น รวมถึงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงเดี่ยวในบทเพลง
1 (0-2-1)
111 305 การบรรเลงเปียโนประกอบ 7
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 6
การบรรเลงเปียโนประกอบเครื่องดนตรีประเภทอื่น และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะการบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1 (0-2-1)
111 306 การบรรเลงเปียโนประกอบ 8
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการบรรเลงเปียโนประกอบ 7
การบรรเลงเปียโนประกอบเครื่องดนตรีประเภทอื่น และการบรรเลงเปียโนร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อฝึกทักษะการบรรเลงดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1 (0-2-1)
111 307 ทักษะวิชารอง 1
ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีโท (รวมถึงการขับร้องและการประพันธ์เพลง)โดยการเรียนเดี่ยว การฝึกหัดบทเพลงและแบบฝึกหัดต่าง ๆ โดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ พื้นฐานทางกายภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี บันไดเสียง อาร์เพจจิโอ การอ่านโน้ต แนวทางในการตีความบทเพลง และทักษะการแสดงต่อหน้าผู้ชม
2 (1-2-3)
111 308 ทักษะวิชารอง 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชารอง 1
วิชาต่อเนื่องจากทักษะวิชารอง 1 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
2 (1-2-3)
111 309 ทักษะวิชารอง 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชารอง 2
วิชาต่อเนื่องจากทักษะวิชารอง 2 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
2 (1-2-3)
111 310 ทักษะวิชารอง 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาทักษะวิชารอง 3
วิชาต่อเนื่องจากทักษะวิชารอง 3 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
2 (1-2-3)
111 311 การขับร้องประสานเสียง 3
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการขับร้องประสานเสียง 2
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเพลงขับร้องประสานเสียงและเทคนิคการใช้เสียง ประกอบด้วย ท่ายืน การหายใจ การวางเสียง การออกเสียงอักขระวิธี การแสดงอารมณ์ความรู้สึก การฝึกซ้อมร้องเพลงแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ทักษะการร้องประสานเสียง ประกอบด้วย การจัดความความสมดุล การปรับเสียงให้เข้ากับผู้อื่น และการใช้สีสัน
1 (0-2-1)
111 312 การขับร้องประสานเสียง 4
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วิชาการขับร้องประสานเสียง 3
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเพลงขับร้องประสานเสียงและเทคนิคการใช้เสียง ประกอบด้วย ท่ายืน การหายใจ การวางเสียง การออกเสียงอักขระวิธี การแสดงอารมณ์ความรู้สึก การฝึกซ้อมร้องเพลงแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ทักษะการร้องประสานเสียง ประกอบด้วย การจัดความความสมดุล การปรับเสียงให้เข้ากับผู้อื่น และการใช้สีสัน
1 (0-2-1)
111 313 การออกเสียงสาหรับการขับร้อง
การใช้สัทอักษรสากล การถอดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาลาตินไปสู่สัทอักษรสากล (IPA) การออกเสียงสัทอักษรสากลที่ถูกถอดอักษรออกมา
2 (1-2-3)
111 314 ปฏิบัติการอุปรากร
การศึกษาบทเพลงอุปรากร บูรณาการการร้อง การแสดง รูปแบบ ประเพณีของการแสดงอุปรากร การเตรียมบทบาท ฉาก และองค์
2 (1-2-3)
111 315 แนวปฏิบัติการแสดงดนตรี
แนวทางในการบรรเลงบทเพลงในยุคต่างๆ ประวัติศาสตร์ การปฏิบัติ แนวคิด ข้อจากัดและความนิยมของเครื่องดนตรี และแนวทางเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
111 316 การอานวยเพลง
พื้นฐานและเทคนิคการกากับวงดนตรีเบื้องต้น รวมถึงการอ่านสกอร์เพลง การจัดรูปแบบวงดนตรี ระบบและธรรมชาติของเครื่องดนตรี และการตีความบทเพลง
2 (1-2-3)
111 317 กลวิธีการสอนดนตรี 1
พื้นฐานการสอน กลวิธีการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี การสร้างความเป็นครูพื้นฐาน การสร้างและเขียนคาอธิบายรายวิชาด้านการปฏิบัติดนตรี
2 (1-2-3)
111 318 กลวิธีการสอนดนตรี 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชากลวิธีการสอนดนตรี 1
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในหัวข้อของกลวิธีการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี การสร้างและเขียนคาอธิบายรายวิชาด้านการปฏิบัติดนตรี และการประเมินผล การฝึกสอน ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรีปฏิบัติ
2 (1-2-3)
111 319 ดนตรีเพื่อประชาสังคม 5
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 4
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 4 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น
1 (0-2-1)
111 320 ดนตรีเพื่อประชาสังคม 6
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 5
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 5 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น
2 (0-2-1)
111 321 การศึกษาดนตรีร่วมสมัย
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
แนวคิด เทคนิค วิธีการประพันธ์ การตีความ และแนวทางในการปฏิบัติบทประพันธ์ในศตวรรษที่ 20 และ 21
2 (1-2-3)
111 322 ดนตรีโลก
การศึกษาเปรียบเทียบดนตรีจากกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆของโลก ประวัติและพัฒนาการทางดนตรีในแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ และความเจริญและความเสื่อมของภาวะดนตรี ปรัชญา กระบวนการถ่ายทอด พิธีกรรม คุณค่าทางสังคม เครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี ระเบียบวิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรี บุคคลสาคัญ ทฤษฎีทางดนตรี บทเพลง และศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี
2 (2-0-4)
111 323 วรรณกรรมดนตรี
การศึกษาบทประพันธ์ที่สาคัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจุบัน โดยมุ่งเน้นที่วรรณกรรมดนตรีสาหรับวงออร์เคสตรา เพลงร้อง คีย์บอร์ด และเครื่องสาย
2 (2-0-4)
111 324 ดนตรีไทย
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การสัมมนาหรือบรรยายหัวข้อพิเศษที่กาหนดขึ้นนอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
2 (1-2-3)
111 326 หัวข้อพิเศษทางดนตรี 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาหัวข้อพิเศษทางดนตรี 1
การสัมมนาหรือบรรยายหัวข้อพิเศษที่กาหนดขึ้นนอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
2 (1-2-3)
111 327 ดนตรีวิทยาเบื้องต้น
ความหมาย ที่มา ขอบเขต แนวคิด และพัฒนาการของดนตรีวิทยา กระบวนการวิจัยทางด้านดนตรีวิทยา ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี การวิเคราะห์ การวิจัยเอกสารทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของเครื่องดนตรี ประติมานวิทยา แนวทางการปฏิบัติดนตรี และสุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
111 328 มานุษยดนตรีวิทยาเบื้องต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ในเชิงมานุษยดุริยางควิทยา พัฒนาการขององค์ความรู้ของวิชามานุษยดุริยางควิทยา และผลต่อความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการดนตรีโลก กระบวนการวิจัยและแนวคิดด้านมานุษยดุริยางควิทยา และผลงานของมานุษยดุริยางควิทยาที่โดดเด่น การประยุกต์ใช้ความรู้ทางมานุษยดุริยางควิทยาในการพัฒนางานดนตรีในอนาคต
2 (2-0-4)
111 329 การตีความผ่านคีตปฏิภาณ
การวิเคราะห์และตีความบทเพลงเชิงสร้างสรรค์ผ่านการวิเคราะห์เสียงประสาน พื้นฐานการฟังจากบทเพลงตัวอย่าง และการสร้างสรรค์ทานองใหม่จากเสียงประสานของบทเพลงตัวอย่าง
2 (1-2-3)
111 330 การวิเคราะห์แนวเพลง
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของบทเพลงในยุคต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบบทประพันธ์ของคีตกวีที่สาคัญในต่างยุคสมัย พัฒนาการและแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างรูปแบบทางดนตรีที่แตกต่างกัน
2 (1-2-3)
111 331 สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การวิเคราะห์คีตลักษณ์และโครงสร้างของบทเพลง การพัฒนาโมทีฟ ประโยคเพลง ประโยคใหญ่ ทานองหลักและการแปร สังคีตลักษณ์ 2 และ 3 ตอน รอนโด โซนาตาและคีตลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประพันธ์บทเพลงโพลิโฟนิกในต้นศตวรรษที่ 18
2 (2-0-4)
111 332 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี 1
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 2
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตรา รวมถึง เครื่องดนตรีทดเสียง ช่วงเสียง สีสันเสียง วิธีการเล่นและคาศัพท์ การเรียบเรียงเสียงวงดนตรีเบื้องต้นสาหรับวงขนาดเล็ก
2 (1-2-3)
111 333 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี 2
2 (1-2-3)
111 334 การประพันธ์
การประพันธ์ดนตรีเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและทักษะทางดนตรี ประกอบกับแนวความคิดต่าง ๆ เพื่อสร้างงานประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย
2 (1-2-3)
111 335 การประพันธ์อิสระ
การประพันธ์ดนตรีผ่านการใช้คีตปฏิภาณเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ เช่น การเสี่ยงทาย เพื่อสร้างงานประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย โดยไม่กาหนดรูปแบบหรือข้อจากัดของเครื่องดนตรีที่ใช้
2 (1-2-3)
111 336 เทคโนโลยีการบันทึกเสียงและการผลิตงานสร้างสรรค์ทางเสียง
การใช้ห้องบันทึกเสียง อุปกรณ์และเทคโนโลยีการอัดเสียง กระบวนการบันทึกเสียง การปรับแต่งผสมสัญญาณ ตัดต่อ และผลิตข้อมูลเสียง
2 (1-2-3)
111 337 การแสดงร่วมกับเทคโนโลยี
ปฏิบัติการการแสดงดนตรีร่วมกับเทคโนโลยี สื่อภาพดิจิตอลและซอฟแวร์ ระบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบเสียง และการแสดงคีตปฏิภาณร่วมกับเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
111 338 การแต่งทานองสอดประสานในระบบสปีชีส์
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การแต่งทานองสอดประสานโดยการจาแนกประเภทความสาพันธ์ของเสียงเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การแต่งทานองสอดประสานแบบ 1:1 2:1 4:1 ลิเกเชอร์ และฟลอริด การแต่งทานองสอดประสาน 2-4 เสียงโดยการเติมแนวเสียงเหนือและ/หรือใต้ทานองที่ให้มา
2 (2-0-4)
111 339 การแต่งทานองสอดประสานในระบบอิงกุญแจเสียง
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน วิชาทักษะผู้แสดงดนตรี 4
การแต่งทานองสอดประสานสาหรับ 2-4 เสียง ในรูปแบบซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงครึ่งแรกของ ศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะในงานของ เจ เอส บาค การเขียนท่อนดนตรีสวีทส์ แคนอน อินเว็นชัน และฟิวก์
2 (2-0-4)
TOP