อาคารอำนวยการ

[ Administration Building ]

อาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ปรับปรุงอาคารราชพัสดุ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นอาคารอำนวยการ ประกอบไปด้วยห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ห้องบรรยายขนาดกลาง และหอแสดงดนตรีสังคีตวัฒนา จากอาคารราชพัชดุเก่าได้ถูกปรับปรุงและเสริมความเป็นปัจจุบันเข้าไป ทำให้กลายเป็นอาคารอำนวยการที่ยังคงความสวยงามจากสมัยอดีต แต่ทว่าได้มีความทันสมัยผสมผสานเข้ามาทำให้เป็นอาคารอำนวยการที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงามอาคารอำนวยการเป็นอาคารที่นักศึกษาสามารถติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และการขอเอกสารต่างๆ ได้ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาชั้น 2 ของอาคาร

อาคารคีตราชนครินทร์

[ Gita Rajanagarindra Building ]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรในการบูรณะปรับปรุงอาคารอำนวยการโรงสุราบางยี่ขันเพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับการจัดประชุมทางด้านวิชาการต่างๆ รวมถึง เป็นที่ตั้งของนิทรรศการตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 โดยนิทรรศการจะมีทั้งหมด 4 ส่วน โดยที่ 3 ส่วนแรกเป็นนิทรรศการถาวร และอีกส่วนหนึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียน

อาคารอนุรักษ์นี้ได้มีการอนุรักษ์โครงสร้างและสถาปัตยกรรมภายนอกเอาไว้ให้สวยงามอย่างเช่นในอดีต หน้าอาคารประดิษฐานพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถมาถวายความเคารพได้อาคารอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงห้องสมุดของร้านกาแฟที่สามารถประยุกต์เป็นพื้นที่การแสดงเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถทำการทดลองการแสดงในรูปแบบลักษณะต่างๆ ได้อีกด้วย

อาคารกัลยาณินคีตการ

[ Galyaningitakara Building ]

เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานและวิสัยทัศน์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการให้การศึกษาดนตรีแก่เยาวชน ไทยที่มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไป สู่ความเป็นนักดนตรีชั้นนำระดับชาติและนานาชาติในอนาคต อาคารเรียนจึงได้ถูกออกแบบ ให้มีการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนทางด้านดนตรีได้อย ่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการออกแบบให้มีลักษณะแผ่ไปทางยาวเปิดมุมมองส่วนใหญ่ให้ได้รับทัศนียภาพที่สวยงาม ของลำคลองสาธารณะด้านข้าง และเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารโดยประสาน การใช้งานของส่วนต่างๆ ของอาคารเข้าด้วยกัน การสร้างเอกลักษณ์ของอาคารให้มีลักษณะ เฉพาะที่น่าสนใจด้วยการนำรูปทรงเครื่องดนตรีมาประยุกต์ใช้กับส่วนประกอบต่างๆของอาคาร โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบอาคารเรียนต่อสิ่งแวดล้อม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อาคารการเรียนรู้และสันทนาการ

[ The PGVIM Learning Center ]

อาคารตั้งอยู่ติดกับสวนหลวงพระราม 8 ระหว่างอาคารคีตราชนครินทร์และกับอาคารเก็บเครื่องดนตรี สูง 3 ชั้น สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช้ร่วมกับสถาบันอาหาร โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช้ชั้น 1 เพียงชั้นเดียว ใช้อักษร L เป็นตัวย่อ ภายในแบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ห้องสำคัญ คือ L 100 เป็นห้องเอนกประสงค์สำหรับประกอบกิจกรรมหลากหลาย เช่น ประชุม สัมมนา ซ้อมดนตรี เป็นต้น ถัดจากห้อง L100 เป็นห้อง L101 และ L102 ใช้เป็นห้องเรียนและซ้อมเครื่องกระทบ (Percussion) นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นโรงอาหารสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

อาคารเก็บเครื่องดนตรี

[ Music Pavilion ]

อาคารตั้งอยู่ด้านหลังอาคารเรียนรู้และสันทนาการ ติดกับสวนหลวงพระราม 8 และคลองบางยี่ขัน มีความสูงทั้งหมด 3 ชั้น เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2558 ลักษณะอาคารเป็นอาคารไต้ถุนสูง ชั้น 2 เปิดโลงเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สำหรับซ้อมดนตรี อาคารเอนกประสงค์ในการประชุมนักศึกษา เป็นต้น

TOP