การจัดการศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี

(คลิกรายละเอียดหลักสูตร)

ทุนการศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประเภทของทุนอุดหนุนการศึกษา ได้แก่

 • 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 2. ทุนเรียนดี
 • 3. ทุนฉุกเฉิน
 • 4. ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล

* ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในเวลาที่่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นได้

คุณสมบัติ

นักศึกษาที่ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

จำนวน 37 คน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

  3.1 กลุ่มเครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮาร์ป และ กีตาร์คลาสสิก
  3.2 เปียโน
  3.3 ขับร้องคลาสสิก
  3.4 กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ ประกอบด้วย ฟลู๊ท โอโบ คลาริเน็ท บาสซูน แซกโซโฟน
  3.5 กลุุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบด้วย ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา
  3.6 กลุ่มเครื่องกระทบ

ขั้นตอนการรับสมัคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
  • - เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้โดยการเลือก Submit Application Form
  • - ในกรณีที่ผู้สมัครยังกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้สมัครสามารถจัดเก็บเอกสารเพื่อนำมาแก้ไขในภายหลังได้โดยการเลือก Save Application Form และผู้สมัครสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการกรอกรหัสประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวหนังสือเดินทางเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
 • 2. ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยผู้สมัครสามารถชำระได้ 2 วิธี ด้งนี้
  • 2.1 ชำระด้วยตนเองที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  • 2.2 ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
  • สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
   เลขที่บัญชี 157-0129-452
   ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
    
 • 3. ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาจะส่งจด e-mail ยืนยันการสมัคร เมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 • 4. ในวันที่ทำการทดสอบนั้นผู้สมัครจะต้องนำบัตรประชาชนและ/หรือบัตรนักเรียนเพื่อมาใช้ในการลงทะเบียนทำการทดสอบ
TOP